1. مجید معینی زاده , اثربخشی بهزیست درمانی (WBT ) برکاهش اضطراب و افزایش رشد شخصی زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۷